Informatie over O.H.C. Bully
Klik voor meer informatie over de betreffende categorie
 (jeugd) lid worden en dan ... (1)
 ALV 2024 (1)
 AVG - privacy (1)
 Bardienst vanaf seizoen 23-24 (2)
 Contributies (1)
 De ideale hockeycarière bij Bully (1)
 Einde lidmaatschap (1)
 Handboek website (2)
 Huishoudelijk reglement - Statuten (2)
 Huisregels accomodatie (1)
 Scheidsrechters (1)
 Tips voor coaches (jongste) jeugd (1)
 Toernooien (1)
 Wedstrijdsecretariaat (1)

Mist u informatie hier? Mail ons op [email protected]

AVG - privacy
Privacyverklaring, versie mei 2018 

PRIVACYVERKLARING OHC BULLY

 

Dit is een privacyverklaring van de Oldenzaalse HockeyClub Bully (verder: OHC Bully) gevestigd te Oldenzaal en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 4007 3688.

 

Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

a)      Lid wordt of bent;

b)     Vrijwilliger wordt of bent;

c)      Sponsor wordt of bent;

d)     Medewerker wordt of bent.

 

Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

 

(Persoons)gegevens

(a)

(b)

(c)

(d)

Voornaam, voorletters, achternaam, tussenvoegsel

Ja

Ja

Ja

Ja

Adres, postcode, woonplaats, land

Ja

Ja

Ja

Ja

E-mailadres(sen)

Ja

Ja

Ja

Ja

Telefoonnummer(s)

Ja

Ja

 

Ja

Geboortedatum, geslacht

Ja

 

 

Ja

IBAN, tenaamstelling bankrekening

Ja

 

 

Ja

Lidmaatschapsnummer, inschrijfdatum

ja

 

 

 

Salarisgegevens, kopie paspoort, BSN

 

 

 

Ja

 

Wij kunnen deze gegevens gebruiken voor (het doel):

·        het voeren van een ledenadministratie en financiële administratie (contributieheffing, etc.);

·        het voeren van een personeelsadministratie en salariëring;

·        het faciliteren van de hockeysport, waaronder de deelname aan wedstrijden, competities, trainingen, toernooien en het beheer van teams;

·        het organiseren van evenementen van of bij OHC Bully, voor leden, oud-leden, donateurs, relaties en/of sponsors;

·        het beheer en de exploitatie van de accommodatie, zoals ten behoeve van bardiensten;

·        het beheer van de organisatie van OHC Bully, zoals het administreren van de diverse commissies;

·        het informeren van leden over de activiteiten en organisatie van OHC Bully, onder meer via elektronische post of App;

·        het screenen van vrijwilligers;

·        het uitvoering geven aan de Statuten en reglementen;

·        de afhandeling van klachten en de registratie van incidenten;

·        de administratie van haar vrijwilligers;

·        het waarborgen van veiligheid en goede sfeer op de accommodatie van OHC Bully of ten behoeve van evenementen van OHC Bully;

·        het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden;

·        ten behoeve van doeleinden waarover betrokkene vooraf separaat worden geïnformeerd;

·        het voldoen aan wettelijke vereisten, zoals vereisten met betrekking tot boekhouding en fiscale wetgeving;

·        informatieverstrekking via de facebook site van OHC Bully, de website van de club (www.ohcbully.nl) en via lokale media.

 

INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSEN, OVERDRACHT EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met de secretaris van OHC Bully via [email protected] voor:

·        meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;

·        vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

·        inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;

·        correctie, beperking, wissen of overdracht van uw gegevens;

·        bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door OHC Bully.

 

BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen

treffen om uw gegevens te beveiligen.

 

DERDEN

Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:

·        KNHB (Koninklijke Nederlandse Hockey Bond);

·        LISA (Ledeninformatiesystemen BV);

·        ClubCollect (NL Collect BV);

·        (Salaris-)administratiekantoor .

Deze derden gebruiken de gegevens voor het faciliteren van de hockeysport.

 

Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent.

 

BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

 

WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen.