Informatie over O.H.C. Bully
Klik voor meer informatie over de betreffende categorie
 (jeugd) lid worden en dan ... (1)
 ALV 2024 (1)
 AVG - privacy (1)
 Bardienst vanaf seizoen 23-24 (2)
 Contributies (2)
 De ideale hockeycarière bij Bully (1)
 Einde lidmaatschap (1)
 Handboek website (2)
 Huishoudelijk reglement - Statuten (2)
 Huisregels accomodatie (1)
 Scheidsrechters (1)
 Tips voor coaches (jongste) jeugd (1)
 Toernooien (1)
 Wedstrijdsecretariaat (1)

Mist u informatie hier? Mail ons op [email protected]

Huishoudelijk reglement - Statuten
Huishoudelijk reglement (vastgesteld in ALV september 2003 / gewijzigd ALV oktober 2011 / gewijzigd ALV oktober 2014 / gewijzigd ALV mei 2023) 

Huishoudelijk reglement O.H.C. Bully.

 

Art. 1: Kleuren van de vereniging.

a.      De kleuren van de vereniging zijn blauw en wit. 

b.      Er wordt gespeeld in een blauw shirt met enkele witte accenten, een witte rok of broek en blauwe kousen.

c.       Alle leden zijn verplicht zich een clubtenue aan te schaffen en in door de KNHB of de vereniging vastgestelde wedstrijden in het clubtenue te spelen, tenzij het bestuur anders beslist. De kleuren voor een reserve tenue is door het bestuur vastgesteld: rood (shirt / kousen).

d.      Sponsornamen of andere reclame op het tenue behoeven de goedkeuring van het bestuur en eveneens te passen in de eventueel door de KNHB daarvoor vastgestelde normen.

e.      Trainingen dient men in sportkleding te beoefenen.

f.        Schoeisel dient aan normen door het bestuur vast te stellen, te voldoen.

 

Art. 2: Leden.

a.      Ereleden ontvangen een speld in de vorm van een gouden hockeystickje.

b.      Leden van verdienste ontvangen een zilveren Bully-mannetje.

c.       Het bestuur kan daarnaast leden in een algemene ledenvergadering eren met de Bully verdienste speld. Leden of begunstigers die zich op buitengewone wijze hebben ingezet voor de vereniging in een bepaalde periode kunnen daarmee door het bestuur geëerd worden.

 

Art. 3: Aanmelding en registratie.

a.      Ingeval het bestuur besluit tot niet-toelating tot lid van de vereniging kan de betrokken persoon binnen 1 maand na dagtekening van het besluit beroep aantekenen bij een commissie van beroep.

b.      De commissie bepaalt haar eigen werkwijze, maar pleegt in ieder geval hoor en wederhoor.

c.       De uitspraak van de commissie is bindend voor het bestuur.

 

Art. 4: Rechten en verplichtingen van de leden.

a.      De leden zijn gerechtigd tot hetgeen uit de wet, de statuten en dit huishoudelijk reglement voorvloeit.

b.      Verplichtingen die in dit huishoudelijk reglement zijn of zullen worden opgenomen dienen in een algemene ledenvergadering met gewone meerderheid van stemmen te zijn vastgesteld.

c.       De leden zijn verplicht naast hetgeen de wet de statuten of het huishoudelijk reglement daartoe heeft bepaald of daartoe nog zal worden bepaald, tot:

·          Het opvolgen van aanwijzingen van bestuursleden, en de daartoe door het bestuur ingestelde commissie of commissies met betrekking tot gebruik van velden en accommodatie,

·          Het voldoen aan het verzoek dan wel het opvolgen van de formele aanwijzingen van het bestuur met betrekking tot de organisatie van de vereniging, waaronder ook begrepen wordt het vervoer naar en van wedstrijden, het begeleiden van, respectievelijk het coachen van elftallen alsook het leiden van wedstrijden als scheidsrechter.

d.      Het niet voldoen aan verplichtingen kan door het bestuur gesanctioneerd worden volgens een op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering vastgesteld sanctiebeleid. Geldboetes of afkoopbedragen kunnen daarbij worden opgelegd.

e.      Het door de algemene ledenvergadering vastgestelde sanctiebeleid dan wel later gemaakte aanvullingen daarop, maken deel uit van dit huishoudelijk reglement.

 

Art. 4: Contributie.

a.      De leden zijn verplicht tot betaling van de door de algemene ledenvergadering vastgestelde contributie op de daarvoor door de algemene ledenvergadering vastgestelde momenten.

b.      Bij tussentijdse aanmelding voor het lidmaatschap is een lid de contributie voor een heel verenigingsjaar verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.

c.       Opzeggen dan wel het beëindigen van het lidmaatschap gedurende een verenigingsjaar ontslaat het lid niet tot het betalen van de contributie voor het gehele jaar. Restitutie van de contributie kan niet worden verkregen, tenzij het bestuur anders besluit.

d.      Ziekte, uitval op grond van een andere reden of de onmogelijkheid aan wedstrijden deel te nemen gedurende een geheel of een gedeelte van het verenigingsjaar zijn geen redenen die recht geven op vermindering van de contributie, tenzij het bestuur anders beslist.

e.      Het niet voldaan hebben aan zijn of haar geldelijke verplichtingen voor een verenigingsjaar leidt onherroepelijk tot een besluit van het bestuur inhoudende een ontzetting uit het lidmaatschap. Na betaling van zijn verplichtingen kan het bestuur besluiten het besluit tot ontzetting in te trekken. Weigert het bestuur het voorstel in te trekken om welke reden dan ook, dan kan het lid binnen een maand na dagtekening van het besluit tot ontzetting bezwaar aantekenen tegen het besluit bij de commissie van beroep van de vereniging.

 

Art. 5: Algemene ledenvergadering.

a.      De agenda van de algemene ledenvergadering bevat, behalve hetgeen uit de wet, de statuten of huishoudelijk reglement voortvloeit, ieder voorstel dat tenminste zeven dagen voor de algemene ledenvergadering door tenminste tien leden van de vereniging schriftelijk bij de secretaris is ingediend. De leden dienen persoonlijk het verzoek te ondertekenen.

b.      Het bestuur kan beslissen in de agenda van de algemene ledenvergadering ter vergadering een agendapunt toe te voegen dat naar het oordeel van het bestuur als urgent moet worden beschouwd dan wel waarover een besluit van de vergadering gewenst wordt. Dit agendapunt mag geen voorstel tot statutenwijziging of ontbinding van de vereniging betreffen.

c.       Een besluit van, of benoeming door de algemene ledenvergadering, niet rechtstreeks betrekking hebbend op een vooraf geconvoceerd agendapunt, is ongeldig met uitzondering van het hiervoor in lid b bepaalde.

 

5.1. Besluitvorming.

a.      Verlangt omtrent een aan de orde gesteld voorstel geen der leden stemming, dan wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen.

b.      Verlangt een der leden een stemming dan wordt tot stemming overgegaan. Zijn meerdere voorstellen ter vergadering ingebracht dan wel meerdere personen ter benoeming voorgesteld, dan beslist de voorzitter over de te stemmen volgorde of procedure van stemming.

c.       Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, tenzij wet of statuten anders bepalen. Bij staken der stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij staken der stemmen over personen wordt een herstemming gehouden over deze personen. Bij opnieuw staken der stemmen wordt het voorstel aangehouden tot een volgende algemene ledenvergadering.

 

Art. 6. Het Bestuur.

a.      Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar, mits ze daar zelf toestemming in geven.

b.      Kandidaatstelling door en uit de leden moet schriftelijk tenminste tien dagen voor de algemene ledenvergadering door tenminste tien stemgerechtigde leden geschieden en bij de secretaris van het bestuur zijn ingediend. Daarbij dient vermeld te worden voor welke bestuursfunctie de kandidaat zich stelt respectievelijk gesteld wordt. De leden dienen de kandidaatstelling persoonlijk te ondertekenen.

c.       Het bestuur is bevoegd buitengewone ledenvergaderingen uit te schrijven. Het bestuur is daartoe verplicht indien tenminste dertig stemgerechtigde leden daarom schriftelijk verzoeken. In het verzoek dient vermeld te worden welk agendapunt of punten gewenst worden ter bespreking. Een buitengewone ledenvergadering op verzoek van leden, dient binnen dertig dagen na dagtekening van het verzoek gehouden te worden.

 

6.1 Taken en bevoegdheden bestuursleden.

a.      Het bestuur is bevoegd tot het besturen van de vereniging. Het bestuur ontleent zijn bevoegdheid aan hetgeen de wet, de statuten, het huishoudelijk reglement of de algemeen maatschappelijke opvattingen daarover bepalen.

b.      De voorzitter of diens plaatsvervanger is, naast hetgeen de wet, statuten of dit reglement aan taken en bevoegdheden voorschrijven, belast met het leiden van bestuurs -en ledenvergaderingen.

c.       De secretaris of diens plaatsvervanger houdt de notulen van de bestuurs- en ledenvergaderingen bij. Deze worden voor of op de eerstvolgende vergadering aan de leden van de vergadering ter kennis gebracht.

d.      De secretaris voert de correspondentie van de vereniging, houdt daarvan kopie, beheert het archief en is verder verantwoordelijk voor hetgeen bij de functie wordt geacht of waartoe door het bestuur wordt besloten.

e.      De penningmeester beheert de gelden van de vereniging, houdt nauwkeurig boek van de inkomsten en uitgaven en legt jaarlijks verantwoording af aan de algemene ledenvergadering over de door hem uitgevoerde handelingen op financieel gebied.

f.        Op ieder moment van het jaar dient de penningmeester op verzoek van de kascommissie inzage in zijn boeken te geven evenals alle door de commissie gewenste informatie. Op ieder moment van het jaar dient de penningmeester op verzoek van het bestuur inzage te geven dan wel verantwoording af te leggen over het door hem tot dat moment gevoerde beleid met betrekking tot de financiën van de vereniging.

g.      Het bestuur draagt zorg voor het naleven van de statuten en het huishoudelijk reglement voor zover deze geen andere personen daartoe aanwijzen.

h.      Stukken die naar het oordeel van het bestuur daarvoor in aanmerking komen worden door de voorzitter en secretaris tezamen ondertekend.

i.         Het bestuur kan zich door commissies doen bijstaan en regelt hun taak en werkwijze. Het bestuur maakt melding in de eerstvolgende algemene ledenvergadering van nieuw door haar ingestelde commissies. Ook de algemene ledenvergadering kan tot instelling van commissies overgaan.

j.        Leden zijn verplicht aanwijzingen van bestuur dan wel commissieleden op te volgen; het jaarlijks door de algemene ledenvergadering vast te stellen sanctiebeleid is hierop van toepassing.

 

Art. 7. Schade.

a.      Schade toegebracht aan de vereniging of één van haar bezittingen door een lid, kan door het bestuur geheel of gedeeltelijk op dat lid worden verhaald.

b.      Een mogelijk geschil in bindende uitspraak over de te betalen schade valt onder de competentie van de commissie van beroep indien bestuur en het betrokken lid zich daartoe vooraf schriftelijk bereid hebben verklaard.

 

Art. 8. Slotbepaling.

Dit reglement is vastgesteld door de algemene ledenvergadering in september 2003. En vervolgens gewijzigd in de Algemene Ledenvergaderingen van oktober 2011 / oktober 2014 / mei 2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Statuten O.H.C. Bully (laatste wijziging 5 oktober 2004) 

STATUTEN VERENIGING PER 5 OKTOBER 2004

 

Artikel 1. NAAM EN ZETEL

De vereniging draagt de naam “Oldenzaalse Hockey Club Bully” en heeft haar zetel te Oldenzaal. Kortheidshalve kan de vereniging worden aangeduid met “O.H.C. Bully”.

 

Artikel 2. KONINKLIJKE NEDERLANDSE HOCKEYBOND

Met uitzondering van hen die uitsluitend door een financiële of materiële bijdrage de vereniging steunen en van hen die met de hockeysport generlei bemoeienis hebben, wordt een ieder die toetreedt tot de vereniging daardoor lid van de Koninklijke Nederlandse Hockeybond.

 

Artikel 3. DOEL EN MIDDELEN

1. De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en bevorderen van de hockeysport in al haar verschijningsvormen.

2. De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door:

·          het meedoen aan wedstrijden van de Koninklijke Nederlandse Hockeybond;

·          het meedoen aan wedstrijden en toernooien van andere verenigingen binnen en buiten de Koninklijke Nederlandse Hockeybond;

·          het doen houden van wedstrijden binnen de vereniging;

·          het verzorgen van trainingen voor haar leden;

·          en ieder ander wettig middel dat aan het doel bevorderlijk is.

 

Artikel 4. INSCHRIJVING EN TOELATING

Leden van de vereniging worden zij, die zich op de door het bestuur voorgeschreven wijze hebben aangemeld bij de secretaris van de vereniging dan wel bij de daarvoor aangewezen ledenadministrateur om in het register van leden te worden opgenomen. Het lidmaatschap vangt aan met ingang van de dag dat de aanmelding in het register is opgenomen maar in ieder geval één maand na aanmelding bij de secretaris dan wel de ledenadministrateur, tenzij het bestuur binnen twee maanden na ontvangst van de aanmelding tot niet toelating beslist. Betreft de aanmelding een minderjarige, dan moet de inschrijving gedaan zijn door zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bij een besluit van het bestuur tot niet toelating tot het lidmaatschap van de vereniging kan de commissie van beroep alsnog tot toelating besluiten. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

 

De leden zijn verplicht hun naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en woonplaats kenbaar te maken aan het bestuur en tevens van iedere wijziging daarin.

 

Artikel 5: LEDEN EN BEGUNSTIGERS

1. De vereniging kent de volgende categorieën leden:

a.       seniorleden;

b.       juniorleden;

c.       buitengewone leden.

 

2. De vereniging kent begunstigers. Begunstigers zijn geen leden van de vereniging. Zij hebben geen andere rechten en verplichtingen dan bij deze statuten aan hen gegeven. Begunstigers zijn zij die te kennen hebben gegeven de vereniging louter geldelijk of materieel te willen ondersteunen.

a.       Het lidmaatschap is persoonlijk;

b.       Het lidmaatschap gaat bij fusie of splitsing van de vereniging over op de verkrijgende rechtspersoon dan wel overeenkomstig de aan de akte van splitsing gehechte beschrijving op een der verkrijgende rechtspersonen;

c.        

-          Seniorleden zijn natuurlijke personen, die op 1 oktober van enig jaar de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt;

-          Juniorleden zijn natuurlijke personen die op 1 oktober van enig jaar de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt;

d.       Leden kunnen bij besluit van de algemene ledenvergadering tot erelid of lid van verdienste worden benoemd wegens hun bijzondere verdiensten voor de vereniging. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van de jaarlijkse contributie;

e.       Buitengewone leden zijn leden die louter door middel van trainingen het hockeyspel beoefenen dan wel trachten te leren. Leden kunnen, na een schriftelijk verzoek daartoe aan het bestuur, door het bestuur als buitengewoon lid worden erkend. Het bestuur geeft schriftelijk kennis aan het betrokken lid van haar besluit tot erkenning als buitengewoon lid. Buitengewone leden hebben geen recht deel te nemen aan de competitie van de Koninklijke Nederlandse Hockeybond.

 

Artikel 6. EINDE VAN HET LIDMAARSCHAP

1. Het lidmaatschap eindigt:

a.       door de dood van het lid;

b.       door opzegging door het lid;

c.       door opzegging door de vereniging;

d.       door ontzetting uit de vereniging.

 

2. Opzegging:

a.       De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten voor het lidmaatschap gesteld, te voldoen en wanneer redelijkerwijs niet meer van de vereniging kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren;

b.       Opzegging door de vereniging geschiedt schriftelijk door het bestuur;

c.       Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk geschieden voor 1 april van enig verenigingsjaar. Het lidmaatschap eindigt aan het einde van het verenigingsjaar waarin is opgezegd, met inachtneming van het hierna bepaalde in lid 5;

d.       Het bestuur of de door het bestuur gemachtigde ledenadministrateur dient voor 15 mei van het verenigingsjaar de opzegging schriftelijk te bevestigen. Blijft deze bevestiging achterwege dan is het lid verplicht het bestuur schriftelijk te verwittigen van deze omissie. In dat geval eindigt het lidmaatschap alsnog op het eind van het verenigingsjaar waarin tijdig is opgezegd;

e.       Bij niet tijdige opzegging of het niet verwittigen door het lid zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel wordt het lidmaatschap beëindigd tegen het eind van het verenigingsjaar volgend op dat waarin werd opgezegd;

f.        Een opzegging of onmiddellijke beëindiging door het lid of door de vereniging ontslaat het lid niet van de verplichting tot betaling van de contributie voor het gehele verenigingsjaar waarin is opgezegd en, bij niet tijdige opzegging, ook tot betaling van de contributie van het gehele verenigingsjaar volgend op dat waarin is opgezegd;

g.       Een lid kan niet met onmiddellijke ingang zijn lidmaatschap beëindigen bij wijziging van zijn financiële of organisatorische verplichtingen;

h.       Een lid kan zijn lidmaatschap binnen een maand nadat hem een besluit is bekend geworden tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm, tot fusie of splitsing met onmiddellijke ingang opzeggen en beëindigen.

 

3. Ontzetting.

a.       Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur en kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, huishoudelijk reglement of besluiten van de vereniging heeft gehandeld of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt dan wel heeft benadeeld;

b.       Een besluit van het bestuur tot ontzetting uit het lidmaatschap wordt ten spoedigste bij aangetekend schrijven, met opgaaf van redenen, aan het lid medegedeeld;

c.       Binnen 1 maand na dagtekening van het besluit tot ontzetting door het bestuur, staat voor het lid beroep open op een commissie van beroep. Gedurende de beroepstermijn en de beroepsprocedure is het lid geschorst in zijn rechten als lid. De uitspraak van de commissie is bindend voor het bestuur en het betrokken lid.

 

Artikel 7 RECHTEN EN PLICHTEN

A. RECHTEN.

a.       Leden hebben de rechten zoals bij wet, statuten en huishoudelijk reglement zijn toegekend;

b.       Leden, buitengewone leden uitgezonderd, hebben het recht ingedeeld te worden bij een elftal dat deelneemt aan de competitie van de Koninklijke Nederlandse Hockeybond. Het bestuur is bevoegd uitzonderingen op dit recht te maken;

c.       Juniorleden hebben, ingeval geen competities georganiseerd worden door de Koninklijke Nederlandse Hockeybond, het recht op onderlinge wedstrijden dan wel spelvormen binnen verenigingsverband zoals die door het bestuur of een daartoe door het bestuur ingestelde commissie worden georganiseerd. Het bestuur is bevoegd uitzonderingen op dit recht te maken;

d.       Senior en juniorleden hebben recht op regelmatige trainingen voor het hockeyspel onder deskundige en gekwalificeerde leiding behoudens uitzonderingen te bepalen door het bestuur;

e.       Senior- en juniorleden hebben het recht park en clubhuis te betreden ter uitoefening van wedstrijden van of trainingen voor de hockeysport op dagen en tijden die door bestuur of een daartoe door het bestuur ingestelde commissie zijn bekendgemaakt;

f.        Buitengewone leden hebben dezelfde trainingsrechten als senior- en juniorleden zoals hierboven in de leden 4 en 5 bepaald;

g.       Seniorleden en juniorleden ouder dan 16 jaar hebben toegang tot de algemene ledenvergadering, tenzij men geschorst is als lid van de vereniging. Stemrecht in de algemene ledenvergadering hebben alle senior- en juniorleden ouder dan 18 jaar tenzij men geschorst is;

h.       Juniorleden vanaf 16 jaar hebben het recht aan de beraadslagingen in algemene ledenvergaderingen deel te nemen. In belangrijke zaken de jeugd onder de 16 jaar aangaande, hoort het bestuur de wettelijke vertegenwoordigers van deze jeugd ook in één of meerdere daarvoor door het bestuur belegde beraadslagingen met deze vertegenwoordigers;

i.         Ingeval van ontzetting uit het lidmaatschap heeft het betrokken lid het recht binnen vier weken na dagtekening van het besluit tot ontzetting door. het bestuur beroep in te stellen hij de door de algemene ledenvergadering ingestelde commissie van beroep;

j.        In het huishoudelijk reglement kunnen na vaststelling in een algemene ledenvergadering nadere rechten voor leden worden opgenomen.

 

B. PLICHTEN.

Leden kennen de volgende verplichtingen voor, tijdens en na het beoefenen van het hockeyspel en/of trainingen:

a.       zich jegens anderen in redelijkheid en billijkheid en volgens de gangbare omgangsnormen van fatsoen en respect te gedragen;

b.       zich jegens anderen te onthouden van seksueel gerichte ongewenste intimiteiten;

c.       zich in te zetten voor de organisatie van de vereniging conform de hiertoe door de algemene ledenvergadering ingestelde verplichtingen;

d.       De statuten en reglementen van de KNHB na te leven en de verplichtingen die de KNHB is aangegaan namens zijn leden te aanvaarden.

 

Bij niet nakoming van deze verplichtingen kan door het bestuur een sanctie worden. opgelegd. Het bestuur stelt te dezer zake een sanctiebeleid vast, dat de goedkeuring van de algemene ledenvergadering behoeft. Het goedgekeurde sanctiebeleid maakt - als zodanig deel uit van huishoudelijk reglement van de vereniging.

In het huishoudelijk reglement kunnen nadere verplichtingen voor leden en nadere sancties worden opgenomen nadat deze door de algemene ledenvergadering zijn vastgesteld.

 

Artikel 8. CONTRIBUTIE

a.       Alle leden, ereleden uitgezonderd, betalen een jaarlijkse contributie, die door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld. Per categorie lidmaatschap kan de contributie verschillend zijn;

b.       De algemene ledenvergadering kan bepalen dat nieuw toetredende leden entreegeld, al dan niet per categorie lidmaatschap verschillend, dienen te betalen;

c.       Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de betaling van de contributie en/of entreegeld te verlenen. Jaarlijks wordt door het bestuur daarover verantwoording afgelegd in de algemene ledenvergadering;

d.       De contributie dient per automatische incasso te worden betaald.

 

Artikel 9. SPONSOREN

a.       Een sponsor is hij die zich bereid verklaard heeft de vereniging financieel en/of materieel te willen steunen middels een met het bestuur gesloten sponsorovereenkomst;

a.       Als sponsor is men geen lid de vereniging noch van de Koninklijke Nederlandse Hockeybond. Een sponsor kan tegelijk lid van de vereniging zijn, indien de sponsor aan de vereisten voor het lidmaatschap voldoet;

b.       Een sponsor heeft geen andere rechten en verplichtingen dan die welke met hem in de sponsorovereenkomst zijn vastgelegd.

 

Artikel 10. BESTUUR

a.       Het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen, die door de algemene ledenvergadering worden benoemd tot lid van het bestuur;

b.       Het bestuur kent in ieder geval een voorzitter, secretaris en een penningmeester, die allen tenminste de leeftijd van achttien jaren dienen te hebben bereikt en lid van de vereniging dienen te zijn. Het bestuur wijst de voorzitter, secretaris en penningmeester aan, die tezamen het dagelijks bestuur -

c.       vormen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden, echter de functies van voorzitter, penningmeester, secretaris mogen nimmer door één en dezelfde persoon bekleed worden;

d.       bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar. Aftredende bestuursleden kunnen zich terstond herkiesbaar stellen. Tussentijds benoemde bestuursleden treden in de plaats van het afgetreden bestuurslid. Het bestuur stelt daartoe een rooster van aftreden op;

e.       De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid ten allen tijde ontslag verlenen of ontheffen uit zijn functie, Het bestuurslidmaatschap eindigt ook wanneer het lidmaatschap van een bestuurslid eindigt en wanneer een bestuurslid zijn functie neerlegt;

e.       Bestuursbesluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij  huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergadering van en de besluitvorming binnen het bestuur worden gegeven.

 

Artikel 11. TAAK EN BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUUR

a.       Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en vertegenwoordigt de vereniging naar buiten;

b.       Twee leden van het bestuur, waaronder in ieder geval de voorzitter of de penningmeester er één van dient te zijn, vertegenwoordigen tezamen de vereniging in- en buiten rechte;

c.       Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten betreffende:

-          het aangaan van overeenkomsten ter verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen;

-          het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich tot borg of medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt;

-          het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen van een bedrag of waarde van € 15.000, per investering welke er buiten de reguliere begroting wordt gedaan, te boven gaand;

d.       Op het ontbreken van de goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten zoals in lid 3 bedoeld, kan door het bestuur tegen derden dan wel door derden tegen de vereniging een beroep worden gedaan;

e.       Het bestuur kan met inachtneming van de voorgaande leden een of meer leden schriftelijk machtigen voor het bestuur of de vereniging op te treden;

f.        Ingeval de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met een of meer van zijn bestuurders kan de algemene ledenvergadering een of meer personen aanwijzen om de vereniging te vertegenwoordigen;

g.       Het bestuur kan commissies vormen ter uitoefening van bepaalde taken;

h.       Het bestuur is bevoegd sancties te treffen jegens leden, die de wet, statuten, huishoudelijk reglement of besluiten van de algemene ledenvergadering overtreden, dan wel de vereniging schaden of benadelen;

i.         Over alles wat niet door wet, statuten of huishoudelijk reglement wordt geregeld, beslist het bestuur.

 

Artikel 12. ALGEMENE LEDENVERGADERING

a.       Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door wet of de statuten aan het bestuur of andere organen van de vereniging zijn opgedragen;

b.       Het bestuur roept de algemene ledenvergadering bijeen zo vaak het dit wenselijk oordeelt, maar tenminste eenmaal per jaar, en wel binnen vier maanden na afloop van het verenigingsjaar;

c.       De termijn van oproeping voor een algemene ledenvergadering bedraagt tenminste veertien dagen. De oproeping geschiedt schriftelijk conform de adressen van de leden in het ledenregister;

d.       Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld onverminderd het in de artikelen 18 en 19 van deze statuten bepaalde;

e.       Het verenigingsjaar loopt van 1juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar. Het verenigingsjaar is tevens boekjaar;

f.        Indien meer dan dertig leden schriftelijk aan het bestuur te kennen hebben gegeven een algemene ledenvergadering te wensen, roept het bestuur binnen vier weken na dagtekening van het schriftelijke verzoek, een vergadering bijeen. De indieners van het verzoek dienen het verzoek persoonlijk te ondertekenen;

g.       Wordt aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg gegeven door het bestuur, dan kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan conform art. 41 lid 3 Boek 2 BW;

h.       Op de algemene ledenvergadering brengt het bestuur in ieder geval een verslag uit over de gang van zaken binnen de vereniging over het voorbije verenigingsjaar, Dit verslag kan worden aangeduid als het jaarverslag;

i.         Het bestuur legt tevens een balans, de staat van baten en lasten over het voorbije verenigingsjaar en een begroting voor het volgende verenigingsjaar ter goedkeuring aan de vergadering voor;

j.        Op de algemene ledenvergadering kunnen daarnaast aan de orde komen:

-          de notulen van de laatstgehouden algemene ledenvergadering;

-          een verslag van de kascommissie;

-          benoeming van de leden voor de kascommissie voor het lopende verenigingsjaar;

-          de vaststelling van de contributie voor de leden voor het lopende verenigingsjaar en de vaststelling van een eventueel entreegeld voor nieuwe leden;

-          benoeming van bestuursleden;

-          benoeming van leden voor de commissie van beroep;

-          voorstellen voor het vaststellen van nadere rechten en verplichtingen voor leden;

-          voorstellen van het bestuur tot een nadere invulling van het sanctiebeleid, en verder ieder voorstel dat het bestuur nodig acht.

 

Artikel 13. DE KASCOMMISSIE

a.       Jaarlijks benoemt de algemene ledenvergadering twee leden tot lid van een kascommissie, en één lid tot plaatsvervangend lid.

b.       Leden van de kascommissie mogen geen deel uitmaken van het bestuur. De leden van de kascommissie mogen maximaal twee jaar lid zijn van de commissie, voor plaatsvervangende leden geldt dit niet;

c.       De kascommissie onderzoekt de balans, de staat van baten en lasten, de rekening en verantwoording over het voorbije verenigingsjaar en de boeken en bescheiden van de penningmeester, en brengt verslag van haar onderzoek uit aan de algemene ledenvergadering. Vereist het onderzoek bijzondere kennis, dan kan de commissie zich laten bijstaan door een deskundige, eventueel op kosten van de vereniging;

d.       Het bestuur is verplicht alle informatie en inzage in boeken en bescheiden te geven, die de commissie wenst of noodzakelijk acht.

 

Artikel 14. DE COMMISSIE VAN BEROEP

a.       De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks drie leden tot lid van de commissie van beroep, en één lid tot plaatsvervangend lid;

b.       Leden van de commissie van beroep mogen geen deel uitmaken van het bestuur. De leden van de commissie mogen maximaal zes jaar, aaneengesloten, lid zijn van de commissie, voor  plaatsvervangende leden geldt dit niet;

c.       De leden van de commissie wijzen uit hun midden één lid aan als voorzitter van de commissie en één lid als secretaris;

d.       De commissie heeft als taak een bindend advies uit te brengen ingeval door het bestuur een aspirant lid geweigerd wordt als lid van de vereniging en indien een lid door het bestuur uit het lidmaatschap wordt ontzet en het aspirant lid dan wel het geroyeerde lid tegen het besluit van het bestuur in beroep wenst te gaan;

e.       In het huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen worden opgenomen inzake de termijnen, procedures en besluitvorming binnen de commissie.

 

Artikel 15. TOEGANG EN MACHTIGING STEMRECHT

a.       Alle leden vanaf 16 jaar hebben toegang tot de algemene ledenvergadering, tenzij men geschorst is in zijn rechten als lid. Begunstigers en sponsoren hebben geen toegang tot de algemene ledenvergadering;

b.       Stemrecht in de algemene ledenvergaderingen hebben alle senior- en juniorleden vanaf 18 jaar, tenzij men geschorst is;

c.       Juniorleden vanaf 16 jaar hebben een adviserende stem;

d.       Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist het bestuur. Deze personen hebben een adviserende stem;

e.       Ieder stemgerechtigd lid heeft één stem. Een lid kan zijn stem middels een ander lid ïn de algemene ledenvergadering uitbrengen indien hij/zij daartoe een ander lid schriftelijk gemachtigd heeft. Een lid kan slechts één ander lid machtigen om zijn/haar stem uït te brengen.

 

Artikel 16. VOORZITTERSCHAP EN NOTULEN

a.       De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken beide dan treedt één der andere bestuursleden zodanig op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan regelt de vergadering dit ter vergadering zelve;

b.       Van het verhandelde ter vergadering wordt door de secretaris, diens plaatsvervanger of een door de vergadering aan te wijzen persoon notulen gemaakt. De inhoud van de notulen worden na de vergadering ter kennis van — de leden gebracht op een door het bestuur te bepalen wijze.

 

Artikel 17. BESLUITVORMING IN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

a.       De algemene ledenvergadering beslist bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen tenzij in deze statuten voor bepaalde besluiten anders is bepaald;

b.       Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend, tenzij onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel de juistheid daarvan wordt betwist. In dat geval vindt een nieuwe stemming plaats indiende meerderheid der vergadering, of indiende oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigd lid dit wenst. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van het oorspronkelijke besluit;

c.       Alle stemmingen geschieden mondeling, maar over personen wordt schriftelijk gestemd;

d.       Een stem is geldig indien deze op de door het bestuur bepaalde wijze of wijzen is uitgebracht;

e.       Indien de stemmen staken over een voorstel, dan is het verworpen;

f.        In het huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen worden opgenomen over de besluitvorming in de algemene ledenvergadering.

 

Artikel 18. STATUTENWIJZIGING

a.       In de statuten van de vereniging kunnen geen wijzigingen worden aangebracht dan door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping van een zodanige vergadering bedraagt tenminste veertien dagen;

b.       Indien een oproeping als bedoeld in het vorige lid is gedaan, zorgt het bestuur ervoor dat een afschrift van de woordelijke voorgestelde wijziging of wijzigingen op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage ligt tot en met de dag na de vergadering;

c.       Het in de leden 1 en 2 van dit artikel bepaalde, geldt ook voor een besluit tot ontbinding van de vereniging;

d.       Een voorstel tot statutenwijziging of een voorstel tot ontbinding behoeft tenminste de instemming van tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en over het voorstel tot wijziging respectievelijk ontbinding besloten, zoals dat in de eerste vergadering geagendeerd is geweest, ongeacht het getal van de dan aanwezige leden. Het voorstel behoeft ook in de tweede vergadering de instemming van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen om te worden aangenomen;

e.       Een wijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van een akte is ieder bestuurslid bevoegd. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neder te leggen ten kantore van het Handelsregister.

 
Artikel 19. ONTBINDING

a.       De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergadering. Het bepaalde in het voorgaande artikel over oproeping, bekendmaking en besluitvorming is van overeenkomstige toepassing;

b.       Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij een besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batige saldo worden gegeven.

 

Artikel 20. HUISHOUDELIJK REGLEMENT

a.       De vereniging heeft een huishoudelijk reglement, dat door een algemene ledenvergadering kan worden gewijzigd of aangevuld met gewone meerderheid van stemmen;

b.       Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten in strijd met de wet of deze statuten;

c.       Het huishoudelijk reglement maakt onverbrekelijk deel uit van de statuten van de vereniging.