Informatie over O.H.C. Bully
Klik voor meer informatie over de betreffende categorie
 (jeugd) lid worden en dan ... (1)
 ALV 2024 (1)
 AVG - privacy (1)
 Bardienst vanaf seizoen 23-24 (2)
 Contributies (1)
 De ideale hockeycarière bij Bully (1)
 Einde lidmaatschap (1)
 Handboek website (2)
 Huishoudelijk reglement - Statuten (2)
 Huisregels accomodatie (1)
 Scheidsrechters (1)
 Tips voor coaches (jongste) jeugd (1)
 Toernooien (1)
 Wedstrijdsecretariaat (1)

Mist u informatie hier? Mail ons op [email protected]

ALV 2024
Notulen Algemene Leden vergadering 3-April-2024 

Aanwezig volgens presentielijst: Steven Bartelink, René Beckmann, Rob Beckmann, Maarten van Eekelen, Tiemen Haafkes, Ruben Kattier, Anne Kemna, Pascal Scheepmaker, Gert Spiele, Ralph Steinebach, Ronald Stolk, Maxim Vonkerman, Leen Timmers, Jorinde Sterk, Job Wassenburg. (13 leden, 2 niet-leden)


Agenda ALV 3 April 2024

1.Mededelingen.

2.Afsluiting 2022-2023.

3.Jaarplan 2024/2025.

4.Lopende zaken 2023-2024.

5.Begroting 2024/2025.

6.Rondvraag.


1.Mededelingen

a) De aanwezige leden worden welkom geheten door Ralph. Ralph opent met de observatie dat Dames 1 vijf dagen na zijn start als voorzitter degradeerden maar gaat ervanuit dat daar dit jaar weer een promotie tegenover staat.

b) Notulen ALV 15 juni 2022. De notulen van de voorgaande ALV worden pagina voor pagina doorgenomen en akkoord bevonden. Ook via de mail zijn geen opmerkingen binnengekomen. Daarmee worden deze notulen vastgesteld.

c) Afmeldingen voor de ALV ontvangen van: Toos Hoogstraten, Michiel Keuper, Evi Kroeze, Rutger-Jan Gelink en Rogier Schafoort.

d) Op dit moment (2023-2024) zijn we een vereniging van: 800 leden (200/600) met 13 seniorenteams (250), 40 junior teams (550) en 360 scheidsrechters. Er zit een dalende lijn in. Deze verdeling komt overeen met de demografische ontwikkelingen, meer meisjes gaan naar voetbal. Op zicht doen wij het nog goed in vergelijking met andere verenigingen.

e) We hebben dit seizoen nieuwe clubshirts geïntroduceerd. Dat ging niet soepel door fouten van Sportslabel. Samen met de hoofdsponsor is er gezocht naar een oplossing. De afspraak die nu is gemaakt is dat op de shirts van H1/D1 de sponsoring wordt aangebracht. Na een jaar wordt geëvalueerd of deze opdruk kwalitatief nog overeenkomt met de normen van onze sponsor. De hele discussie met Sportslabel was knetterend en de procedure verdiende aan de kant van sportslabel niet de schoonheidsprijs.

f) Na 12 jaar dienst is onze club beheerder Spencer Short met 75 jaar per 1 april met pensioen gegaan. We zijn op zoek naar een vervanger. De taak hebben we nu gedeeld in buiten onderhoud en clubhuis schoonmaak. Het buiten onderhoud wordt op dit moment uitgevoerd door 2 vrijwilligers (Rene en Jan) op de donderdag en vrijdag ochtend. Er wordt nog onderzocht of er een samenwerking kan komen met Aveleijn (dagbesteding Hunenborgh) en het ROC (groen) om bepaalde klussen te laten uitvoeren.

g) Dit seizoen zijn er tot nu toe door de leden 17 gele- en 2 rode-kaarten verzameld in de diverse wedstrijden (14 veld /5 zaal). Bijna alle kaarten zijn verbale overtredingen. Deze ontwikkeling is besproken met de aanwezige leden. Op dit moment worden alle kaarten betaald door de leden samen, en dat is niet fair. Er is besloten dit te veranderen in: Als een gekregen kaart niet binnen 5 werkdagen na de KNHB-notificatie, of onvoldoende onderbouwd als onterecht gekregen, schriftelijk naar de tucht correspondent van de club wordt, we deze kaart doorbereken naar de overtreder.

h) In Januari zijn er evaluatiegesprekken geweest met de trainers H1/D1. Een van de uitkomsten was dat we het contract van Thiemo Bruning niet verlengen voor volgend seizoen. Er is nu een vacature voor trainer Dames1 waarvan we verwachten binnen korte termijn een invulling te hebben voor het volgende seizoen.


2.Lopende zaken

a) De keeperstrainingen zijn dit seizoen meer open. Inval keepers (ook in de D- en C-categorie) worden gevraagd vooral mee te trainen, dit moet ook door de coaches gestimuleerd worden.

b) We hebben als club na Lynn Vasterink, nu Maud Gelevert (MB1) die meespeelt in jong oranje. Om haar genoeg uitdaging te kunnen bieden als club traint Maud nu ook met D1 mee.


Hockey: Dit wordt toegelicht door Maxim (training coördinator):

c) Veldtrainingen verlopen goed, maar helaas zijn er te weinig trainers om elk team 2x per week een training met trainer te kunnen bieden.

d) Selectietrainingen zijn al gepland, die starten meteen na de competitie van de jeugd, in week 24 en 25.

e) Aanmelden voor de open selectietraining kan via de Bully site. Op dit moment zijn er 22 aanmeldingen voor de open selectietrainingen.

f) Er komt een vriendjes en vriendinnetjes training met als doel meer jonge leden te werven.

g) We zien veel instroom via de Boescoolfit naar de Benjamins.

h) Omgang met materiaal laat te wensen over. Er verdwijnen veel ballen, pylonen en zelfs hesjes.

i) De dames lijn gaat heel goed! D1 staat tweede en heeft alles nog zelf in de hand. D2 staat heel knap 4de in de hoofdklasse, D3 staat eerste in de overgangsklasse, D4 staat eerste in de eerste klasse. D5 en D6 staan tweede in de eerste en derde klasse. 

j) Voor de keepers zijn we bezig met Martijn Drijver (Drijver Goalie Academy) om de keeperstrainers beter te maken en dus tegelijkertijd ook de keepers. Martijn komt nog 2x langs.

k) Het inplannen van de scheidsrechters (arbitrage) loopt op zich goed. Scheidsrechters zijn op tijd ingedeeld (waar mogelijk), De arbitragecommissie is nog bezig met het plannen van het nieuwe toets moment, zodat de B en A categorie weer allemaal hun spelregelkennis op pijl hebben en daardoor ook ingezet mogen worden als scheidsrechter.

l) Zaalhockey is nu weer klaar voor dit seizoen. Teams hebben bijna allemaal in de Bully hal getraind, 4 teams trainden in de Thij-hal. De zaalevaluatie komt binnenkort.

Juniorencommissie: Dit wordt toegelicht door Gert (Voorzitter Juniorencommissie)

m) De jongenslijn voor komend seizoen is moeilijk. Ralph Genang is betrokken bij een regionaal initiatief. Dit loopt niet soepel en op dit moment wordt er gekeken naar een mogelijke samenwerking met Twente voor jongens teams. Dit seizoen hebben we nog voor elke categorie een jongens team. 

n) We zijn na de winterstop gestart met een O07 competitie, dit omdat dan de overstap vanuit de Benjamins naar de teams kleiner wordt en omdat Benjamins snel uitgekeken zijn op de oefeningen zonder wedstrijd.

o) Volgend seizoen gaan we waarschijnlijk ook meedoen met de 9-9 competitie op ¾ veld. Er is hiervoor contact met andere verenigingen in de buurt, dit om te voorkomen dat je ver weg moet voor de competitie. Dit zou ook iets voor de jongenslijn kunnen zijn omdat er dan minder jongens in een team zitten

p) Het jongste jeugd zaal evenement was een succes met 45 deelnemers. Dit was een goede opkomst ondanks de vakantie.

q) De juniorencommissie is op zoek naar 2 nieuwe leden.

r) Qua drukte is de terugloop in leden zichtbaar bij de wedstrijden. Meestal zijn de zaterdagen al om 17:30 klaar.

Seniorencommissie: Dit wordt toegelicht door Pascal (voorzitter Seniorencommissie)

s) De doorstroom van Junior naar Senior wordt op het moment in kaart gebracht. Ook daar zijn zorgen rond de mannelijke lijn. Het streven is iedereen te behouden door aantoonbaar te maken dat studie en hockey samen kan. De verwachting is dat we volgend seizoen hetzelfde aantal seniorenteams zullen hebben als dit seizoen.

t) Er zijn aanvragen geweest van transgenders om lid te worden van seniorenteams. Bij de intake zijn de protocollen zoals gepubliceerd door de KNHB aangehouden. Dit heeft nog niet geleid tot een aansluiting bij een team. 

u) Evi Kroeze is gestopt als voorzitster van de seniorencommissie en Pascal heeft deze functie overgenomen. Pascal zit hierdoor ook in het bestuur van OHC Bully. Michelle Veerdig is begonnen in de seniorencommissie voor de dames lijn.

Hockeycommissie: Dit wordt toegelicht door Anne (Voorzitter Hockeycommissie)

v) Door de trip van H1 naar Pakistan krijgen we positieve aandacht, wat mogelijk resulteert in aanmeldingen in de herenlijn.

w) Tiemen volgt Gijsbert op voor de scoutingcommissie. Gijsbert volgt Puck op als barcommissie.

Zaalcommissie: Dit wordt toegelicht door Job (Zaalcommissie)

x) De prestaties van de teams worden doorgenomen. 

y) De zaal trainingen waren onder de maat, een evaluatie volgt.

Arbitragecommissie: 

z) Vincent en Thomas hebben dit overgenomen van Laura en Marleen.

Sponsorcommissie: 

aa) Er is geen nieuws van de sponsorcommissie.

Keeperscommissie:

bb) Maurice en Linda hebben dit overgenomen van Mark.

Barcommissie:

cc) Er staan dit seizoen minder betaalde krachten achter de bar, dit wordt opgevangen met ouders van de jeugdteams op de zaterdag. De meeste ouders vinden het leuk. We hebben hierover geen klachten ontvangen. Puck is gestopt en Gijsbert heeft die taak overgenomen.

Algemeen:

dd) MB1 is sportploeg van het jaar.

ee) Naar aanleiding van een vraag tijdens de laatste ALV of er bankjes geplaatst kunnen worden langs de velden voor de slecht ter been zijnde supporters. We hebben de Leo-club (kroketten actie) gevraagd dit te sponsoren als subdoel. We hebben hiervoor een bijdrage ontvangen en voor begin volgend seizoen gaan we een fanseat aanschaffen van deze donatie. Deze zal dan bij veld 3 komen te staan.

ff) Het Bully magazine is dit jaar weer uitgebracht.

gg) Het six-a-side toernooi was een success. Alle 48 plekken waren in 4 minuten weg. We hadden een mooie omzet.


3.Jaarplanning 2024 – 2025

a) We gaan naar een nieuwe module van LISA kijken voor de contributie inning en dan mogelijk stoppen met Club-Collect.

b) Het bestuur is bezig met het opstellen van een technisch tactisch beleidsplan. Hierin moet wat komen over onder andere: hoe we kijken naar breedte teams, selectieteams, train de trainer en de opleiding van de jeugd. Dit gaat in samenspraak met de commissies en sommige specifieke leden.

c) Op dit moment bestaat het bestuur uit 5 personen. Hoewel beheer goed liep met Spencer moeten we inventariseren onder wie we het beheer gaan onderbrengen. Mogelijk dat dit een nieuwe bestuursfunctie gaat worden.

d) In het verlengde van het technisch tactische beleid wordt de selectieprocedure aangepast. Dit wordt toegelicht door Tiemen: Breedte teams worden meer betrokken door langer over het jaar te observeren en talenten uit te nodigen eens mee te trainen met selectieteams. De selectie zal niet meer afhangen van 2 weken selecties. We blijven wel gebruik maken van dezelfde scouts. Trainers en coaches worden meegenomen in het proces. De scouting zou gecombineerd kunnen worden met het fluiten van de wedstrijden op de zaterdag.

e) In Oktober 2025 bestaan we 90 jaar. Er wordt gezocht naar commissie leden om dit te vieren. Gedacht wordt om dit te vieren met de organisatie van de Super-C bij Bully.

f) We zijn op zoek naar een penningmeester. Er zijn wel al gesprekken geweest met enige kandidaten, maar nog geen invulling. Eelco gaat einde seizoen stoppen.


4.Afsluiting 2022 – 2023

De financiële administratie van Bully werd dit jaar gevoerd door Hekman Suelman Accountants. Zij stellen ook de jaarrekening op. Deze jaarrekening is 16 november besproken met de Kascommissie (Maarten van Eekelen en Michiel Keuper).

Aan de hand van de presentatie worden de cijfers van seizoen 2022 – 2023 doorgenomen. Het seizoen sluit met een gering tekort van net iets meer dan € 3.000.

Er was wederom een stijging van de kosten voor de horeca, gas en elektriciteit en trainers. Dit tegen de inkomsten die in lijn waren met de vorige 2 jaren.


5.Verslag Kascommissie 2021 – 2022

Het verslag van de Kascommissie wordt toegelicht door Maarten van Eekelen. 

 Het advies van de kascontrole commissie voor het bestuur is:

Kosten worden gedekt uit de drie belangrijkste inkomstenbronnen contributie, sponsoring en de bar. Zeker gezien de dalende trend ten aanzien van het aantal leden, is het van belang om de kosten goed in de hand te houden. 

a) Aandachtspunten hierbij zijn de kosten van trainers/ trainingen. Juist deze zijn fors gestegen. De kascommissie adviseert dan ook, dat afspraken over de urenbesteding en de betreffende vergoedingen, uitsluitend worden gemaakt door de penningmeester/ het bestuur. Dit geldt ook voor de controle op de urenbesteding (en dus de kosten). 

b) Om het hockeycomplex van Bully nu en in de toekomst in de uitstekende staat te houden adviseert de kascommissie om een meer-jaren onderhoudsplanning te maken. 

c) De kascommissie adviseert het bestuur om te werken aan een gezonde financiële buffer, niet alleen als een voorziening op de balans, maar ook als spaarsaldo op de bank. 

d) Ondanks de investeringen in zonnepanelen en ledverlichting die Bully heeft gedaan, behoeven de kosten van gas en elektra (extra) aandacht. De kascommissie onderkent het dilemma van het bestuur met betrekking tot het afsluiten van een vast of variabel contract met de energieleverancier.


Zoals de Kascommissie in haar verslag en tevens mondeling aan de ALV voorstelt, verleent de ALV decharge voor het gevoerde (financiële) beleid.


6.Benoeming Kascommissie 2024 – 2025

Michiel Keuper treedt terug als lid van de Kascommissie. Maarten van Eekelen blijft aan en Steven Bartelink geeft aan, dat hij zich beschikbaar stelt. Anne Kemna geeft aan beschikbaar te zijn als reserve Kascontrole commissie lid. 


Daarmee bestaat de Kascommissie, die de boeken voor het seizoen 2023 – 2024 zal controleren, uit de volgende leden:

Maarten van Eekelen (tweede keer)

Steven Bartelink (eerste keer)

Anne Kemna (reserve/ eerste keer)


7.Begroting 2024 – 2025

Voor seizoen 2024– 2025 wordt een sluitende begroting gepresenteerd. Opmerkingen vanuit het bestuur zijn hierbij:

a) e blijven zaalhockey aanbieden voor de ontwikkeling van de jeugd ondanks de zeer hoge kosten.

b) Het beheer is nu ruim gebudgetteerd, dit vanwege het groen onderhoud en het vertrek van Spencer.

Opmerkingen op de begroting vanuit de leden:

c) Er wordt gevraagd of de Sponsorcommissie het begrote bedrag kan waarmaken.

d) We zijn een consumentenclub geworden waarbij leden en ouders communiceren met groot gemak. Er wordt te vaak gezegd: we hebben er recht op, en dat is niet zo.

e) Geopperd wordt om meer te doen aan een vrijwilligers beleid.

f) Aangezien de selectieteams getraind worden door betaalde krachten, moeten deze meer verplicht ingezet worden voor vereniging taken.

g) Het bestuur moet gaan kijken naar het contributie model voor selectieteams.

h) Er wordt gevraagd wanneer we beginnen met kijken wie aanleg heeft voor training geven, en dat daar een opleidingsplan bij hoort.


De ALV stemt in met deze begroting.


8.Contributie 2024 – 2025

Ook Bully ontkomt niet aan de grote (landelijke) prijsstijgingen, waar iedereen in Nederland mee wordt geconfronteerd. We hechten aan een sluitende begroting en stellen voor om de contributie voor seizoen 2024 – 2025 te verhogen met 5%. Wat neer komt op:

                                        huidig         Nieuw

Senioren                           € 320           € 336

A&B-jeugd (O18/O16  ) € 360            € 378

C&D-jeugd (O14/O12)   € 340            € 357

E 2e-jaars(O10)               € 300            € 315

E 1e-jaars                        € 250             € 263

F(O8)                               € 220             € 231

Trim/Buitenlid               € 145             € 153

7’s                                   € 210             € 220

Seniorenzaal                    € 85               € 90

Bij de jeugd: inclusief zaalhockey.


Er wordt nog gevraagd waarom er een verschil zit in de bedragen voor A/B en C/D jeugd? Dit is waarschijnlijk historisch zo gekomen.


De ALV stemt in met 5% contributieverhoging.


9.Rondvraag

a) Kan Maud ingezet worden bij de vrienden en vriendinnen dag? Dat kunnen we haar vragen.

b) Rene maakt de opmerking: We moeten meer jeugd motiveren voor verenigings-taken.

c) Jorinde vraagt of we zoiets als de Fandag van de KNHB bij Bully kunnen laten plaatsvinden. We hebben als streven om de Super-C hier te krijgen bij ons 90-jarig bestaan.


10.Sluiting

Ralph sluit om 21:30 uur de vergadering.